§1 Navn:
KFUM og KFUK i Distrikt Midtjylland.

 

§2 Formål:
At hjælpe og støtte de enkelte KFUM og KFUK-foreninger, afdelinger og klubber i distriktet, og i øvrigt arbejde på at fremme oprettelsen af nyt arbejde (jvf. formålet for KFUM og KFUK i Danmark).

 

§3 Landsorganisationen:
Arbejdet i distriktet udføres under ansvar for "Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark".

 

§4 Ledelse:
Distriktet ledes af Distriktsbestyrelsen, som består af 6 medlemmer, der vælges på det årlige stormøde. Derudover nyvælges hvert år 2 suppleanter til Distriktsbestyrelsen. Valgperioden er 2 år. Hvert år er 3 personer på valg.

Stormødet kan beslutte kun at vælge 2 personer til distriktbestyrelsen i et år, når blot disktriktsbestyrelsen til en hver tid består af 5 personer. Dog kan et valgt medlem under 20 år få dispensation og kun vælges for 1 år.

Ved et bestyrelsesmedlems udtrædelse af Distriktsbestyrelsen i utide, overtager suppleanten det udgående medlems valgperiode.

På stormødet vælges 4 medlemmer til hvert aktivitetsudvalg, som stormødet opretter i.h.t. §6. Valgperioden er 2 år. Hvert år er 2 personer på valg. Derudover vælges hvert år 2 suppleanter til hvert aktivitetsudvalg for et år

For at et medlem kan blive stemt ind i et af ovennævnte udvalg eller Distriktsbestyrelsen, skal vedkommende enten være til stede på stormødet, eller have afgivet skriftlig accept af opstilling til udvalgene.

Ved sammensætning af udvalgene skal der tilstræbes en ligelig fordeling af kønnene. Distriktsbestyrelsen vælger selv af sin midte en formand, en næstformand og en sekretær. Derudover vælges en kasserer. Formand og kasserer kan ikke være samme person. Kassereren kan vælges udenfor udvalget.

 

§5 Distriktsbestyrelsen:
Medlemmer af Distriktsbestyrelsen skal have underskrevet KFUM og KFUK i Danmarks lederaftale. Distriktsbestyrelsen nedsætter selv udvalg til div. opgaver.
Distriktsbestyrelsens opgaver:

 • At afholde møder efter behov, dog mindst 4 gange årligt.
 • At fremme fællesskabet mellem foreninger, afdelinger og klubber i distriktet samt sikre inspiration til arbejdet blandt børn og unge.
 • At støtte distriktets foreninger med pionerarbejde i form af nye arbejdsformer og arbejdsområder, samt start af nye afdelinger, klubber og foreninger. Dette sker i samarbejde med aktivitetsudvalgene i distriktet.
 • At holde sig orienteret om aktivitetsudvalgenes og foreningernes arbejde, og at der bliver afholdt et årligt stormøde med sektionsopdelte arbejdsdrøftelser, med det formål at styrke og koordinere arbejdet i distriktet, foreningerne, afdelingerne og klubberne.
 • Vedr. konsulent eller andre lønnede medarbejdere: At ansætte og afskedige konsulent ansat under distriktet (i samarbejde med Hovedbestyrelsens forretningsudvalg) og øvrige ansatte.
 • At varetage distriktets økonomi.
 • At sørge for, at hjemmesiden www.midtjylland.kfum-kfuk.dk holdes opdateret. Distriktbestyrelsen har ansvaret for hjemmesidens indhold.

 

§6 Aktivitetsudvalg:
Der skal minimum være et Børne- og familieudvalg og et Teenudvalg. Derudover nedsættes aktivitetsudvalg efter behov på det årlige stormøde. Aktivitetsudvalgene nedsætter selv udvalg til diverse opgaver. Medlemmer af aktivitetsudvalgene skal have underskrevet KFUM og KFUK i Danmarks lederaftale. Aktivitetsudvalgenes opgaver:

 • At planlægge, udbyde og afvikle aktiviteter for den pågældende aldersgruppe, og evt. på tværs af aldersgrupperne.
 • At støtte distriktets foreninger med pionérarbejde i form af nye arbejdsformer og arbejdsområder, samt start af nye afdelinger, klubber og foreninger. Dette sker i samarbejde med Distriktsbestyrelsen samt evt. de øvrige aktivitetsudvalg i distriktet.
 • At medvirke til gennemførelse af projekter, som besluttes igangsat på landsplan eller af lokale behov.
 • At samarbejde med foreninger, andre aktivitetsudvalg og med landsudvalgene om fælles tiltag.
 • At komme med forslag til den sektionsopdelte arbejdsdrøftelse, og at medvirke ved afvikling af samme i forbindelse med distriktets stormøde.

 

§7 Stormødet:
En gang om året indkalder Distriktsbestyrelsen til stormøde i Distriktet for medlemmer. På stormødet bør deltage mindst 2 ledere fra hver afdeling/klub og 2 bestyrelsesmedlemmer samt aktivitetsudvalgenes og Distriktsbestyrelsens medlemmer.

Stemmeret ved stormødet har alle fremmødte medlemmer af distriktets foreninger, der er fyldt 16 år.

Stormødet afholdes så vidt muligt i 4. kvartal og er beslutningsdygtigt, uanset hvor mange medlemmer, der møder. Indkaldelse bliver offentliggjort på distriktets hjemmeside med 6 ugers varsel, og dagsorden sendes til kontaktpersonerne i Distriktets afdelinger, klubber og foreninger og offentliggøres på hjemmesiden med mindst 2 ugers varsel.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, sendes til formanden for Distriktsbestyrelsen senest 4 uger før stormødet. Der kan ikke tages beslutninger i sager, som ikke er optaget på dagsordenen.

Følgende punkter skal være med på dagsordenen for stormødet:

 • Beretninger.
 • Fremlæggelse og evt. godkendelse af det reviderede regnskab.
 • Oprettelse og valg til div. udvalg i h.t. §4.
 • Vedtagelse af budget, herunder foreningernes bidrag til distriktet.
 • Valg af 2 revisorer.
 • Eventuelt.

Udover ovennævnte punkter kan Distriktsbestyrelsen og aktivitetsudvalgene sætte punkter på dagsordenen efter behov.

Udover det faste stormøde kan stormøde afholdes, når Distriktsbestyrelsen finder det ønskeligt, eller når foreningsbestyrelser, der repræsenterer mindst 25 % af foreningerne i Distriktet, forlanger det og indsender forslag til dagsorden. Det afholdes senest 4 uger efter at begæring er fremsat og med et varsel på mindst 2 uger.

Samtidig med indvarsling til det ekstraordinære stormøde, bekendtgøres dagsordenen. Indvarsling sker til alle foreninger, afdelinger og klubber. Stormødet er beslutningsdygtigt i de sager, der er på dagsordenen.

 

§8 Ændringer i vedtægter:
Ændringer i vedtægterne for distriktet skal, for at have gyldighed, vedtages på det ordinære stormøde med 2/3 majoritet, eller 2 på hinanden følgende ekstraordinære stormøder med 2/3 majoritet.

 

§9 Juridisk myndighed:
KFUM og KFUK i Distrikt Midtjylland tegnes og forpligtes ved underskrift af formand, kasserer og et yderligere medlem af Distriktsbestyrelsen. Disse skal være myndige. Distriktsbestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, Distriktet pådrager sig. Det er alene formuen, der hæfter for disse forpligtelser.

 

§10 Opløsning:
KFUM og KFUK i Distrikt Midtjylland kan kun opløses efter de regler, der gælder for ændringer i vedtægterne (jvfr. §8). Formuen tilfalder da "Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark".

Således vedtaget på stormødet for KFUM og KFUK i Distrikt Midtjylland.
Hestlund Efterskole d. 25. oktober 1997.
Ændret på stormødet i Kibæk 23. februar 1999.
Ændret på stormødet i Ikast 25. februar 2003 (Stormødet i 4. kvartal)
Ændret på Stormødet i Tjørring 26. oktober 2004 (HB og konsulent)
Ændret på Stormødet i Ikast 27. oktober 2009 (Hjemmeside og varsler)
Ændret på stormødet på Nøvlingskov Efterskole 25. oktober 2011 (§4 - Under 20 år)
Ændret på Stormødet i Baunekirken, Tjørring 30. oktober 2012 (Navne på udvalg)
Ændret på Stormødet i Aulum, 29. oktober 2013 (Navneændring af BU og diverse vedtægtsændringer)
Ændret på Stormødet i Aulum, 22. oktober 2019 (Vedtægtsændringer under §7)